У Києві вперше за рік народилася трійня

Ðåáåíîê â àíîíèìíîì ïóíêòå ïðèåìà íåæåëàòåëüíûõ äåòåé «Îêíî æèçíè», âî Ëüâîâå, â ïÿòíèöó, 8 ìàÿ 2009 ã.  ýòîò äåíü Ãëàâíîå óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Ëüâîâñêîé îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè îòêðûëî ïóíêò àíîíèìíîãî ïðèåìà íåæåëàòåëüíûõ äåòåé «Îêíî æèçíè» â ïåðèíàòàëüíîì öåíòðå. Òàêîé ïóíêò ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì â Óêðàèíå. Ñþäà íåáëàãîïîëó÷íûå ìàòåðè ìîãóò ïðèíîñèòü ñâîèõ íîâîðîæäåííûõ äåòåé è àíîíèìíî îñòàâëÿòü èõ. Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëÿ, ñ íà÷àëà 2009 ãîäà âî Ëüâîâå çàôèêñèðîâàíî 3 ñëó÷àÿ, êîãäà ìàòåðè âûáðàñûâàëè äåòåé â ìóñîðíèêè. Îêíî ïðèåìà íàõîäèòñÿ â ïåðèíàòàëüíîì öåíòðå íà óë. Âàøèíãòîíà è îòêðûâàåòñÿ ñ âíåøíåé ñòîðîíû, ïîñëå ýòîãî âðà÷àì ïîñòóïàåò ñèãíàë î òîì, ÷òî òàì íàõîäèòñÿ ðåáåíîê. Ëüâîâñêèé îáëàñòíîé ñîâåò âûäåëèë 9,536 ìëí. ãðèâåí íà îçäîðîâëåíèå äåòåé Ëüâîâñêîé îáëàñòè â 2009 ãîäó. Ôîòî Ìàêñèìà Áàëàíäþõà / ÓÍÈÀÍ
[uptolike]У київському пологовому будинку №5 з’явилася на світ перша цього року трійня.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила одна із співробітниць медичного закладу Наталя Вишневська.

«У Києві в 5 пологовому будинку народилася перша (і, можливо, єдина) трійня в 2016 році», — написала Вишневська. Вона також повідомила, що усі новонароджені — дівчатка.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *